Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
KES TUDUNG TERBALIK
Friday, 13 April 201200:26


Assalamualaikum   wahai   pembaca-pembaca   sekalian…~

Hari   ini    saya   nak   share   pasal    cerita   lucu   yang  benar-benar   berlaku.

AMARAN!   Ini   bukan   cerita   fiksyen.. Dan   cerita   ini   memang   berlaku    dan  berkaitan   dengan…

PENULIS   BLOG   NIE!
Cerita  nie   terjadi   pada   (12   April   2012).
Tersebutlah   kisah   ummi   saya   pergi   ke   pekan   untuk   mendapatkan   servis   pencuci   kereta.
Sambil-sambil   menunggu   kereta   yang   sedang   menjalani   rawatan  spa,  ummi   dan   adik   saya   pergi   ke   warung   untuk   minumminum   kejap.

Ummi   saya   hairan   betul   bila   orang   sekeliling  pandang    sambil   senyum-senyum   kambing.

Rupa-rupanya   tudung   ummi   saya   terbalik!!  Waduh…  Cepat-cepat  ummi   saya  terbalikkan   tudung   dia  balik.

Dan   yang   paling   melucukan,   bila   tukang   masak   pun   baru  sedar  yang  tudung   dia   pun terbalik. Jadi,  dia   pun   cepat-cepat   terbalikkan   tudung   dia.

Pengajarannya…
Pastikan   tudung   anda   tidak   terbalik   sebelum   keluar. (^^,)
Terima   kasih   kerana   sudi   membaca! Have   a   lovely   day, pals! (^w^) *meow*4 What's Your Comment?