Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
AKU MAHU BEBAS
Friday, 22 November 201303:24

Assalamualaikum.


Sungguh mengundang spekulasi. Sepatutnya  sekarang menghadap buku sebab 25 November nie ada exam ulangan untuk Chemistry. But what I've done so far? 

Procrastinate.

Procrastinate.

Procrastinate.

Procrastinate.

And again.

Kan saya dah cakap, kalau hal melengah-lengah kan masa saya adalah  orang yang paling hebat sekali. Hurmm..

Saya sedang memperbaiki diri dan saya akan terus mencuba untuk memperbaiki diri saya walaupun tidak menjadi SEMPURNA.

SEMPURNA?
Sempurna adalah musuh  utama manusia. Orang yang mementingkan kesempuranaan tidak akan mengenal erti kebahagiaan yang sebenar.

Okay. Pasal Biology repeat paper sem 1 STPM, sememangnya soalan yang tak kuar masa semester dulu. Means apa yang tak keluar dalam exam semester 1, itu yang akan keluar dalam paper ulangan nanti. 
Ini adalah hint kepada sesiapa yang akan ambil repeat paper nanti.

Okay. That's all. Have a nice day, guys! (>;^) *wink*

Labels: , , ,
0 What's Your Comment?