Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
OH MY STPM!
Friday, 14 February 201403:39Assalamualaikum!


Uhuk! Uhuk!
Akhirnya keputusan STPM  penggal tiga akhirnya keluar juga.
Hoho!~ *troll face*
Sedia maklum, memang saya sudah pretty sure yang  CHEMISTRY & MATH T akan gagal.
Yes. It's F again.


Tapi ada peningkatan sket lah tue.
Pengajian Am, dapat A dan Biology pula dapat C+.
Still, Alhamdulillah.
Keputusan macam nie bukan boleh dibanggakan sangat sebab di luar sana ada juga budak STPM aliran sains, walaupun dah dapat A- dalam subjek kimia tapi tetap nak ulang juga.
Huh! Kalau saya, terloncat-loncat trus kalau dapat result macam tue. (-_-)
Penggal tiga nie saya tidak mau mengulang lagi.


Cukup... Cukup... Sudah. 

Penyesalan sebab study last minute sudah tidak guna.


Sekian.
Terima Kasih.


*XOXO*
0 What's Your Comment?